Vredeskerk     elke dag open

 

RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                                 MAANDAG TM ZATERDAG 13-17 UUR EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS |  VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |    PASTOR  |   HISTORIE |    KOREN  

 

 

In gesprek met pastor Pierre Valkering

Wie of wat is God?
De oneindigheid van mogelijkheden die er voor ons is. De bron van ons bestaan. Bron van vreugde, vrede, liefde, geluk. Het mysterie waarin wij leven, bewegen en zijn.

Hoe kun je tot God bidden?.
Jezus noemde God "Vader". Dat is een metafoor, een beeld. Daarbij sluiten wij ons aan in ons gebed. Wij stellen ons God persoonlijk voor en als op ons betrokken.

Kan God dan ook met "Moeder" worden aangesproken?
Zeker wel. Kijk maar in psalm 131. Daar is iemand aan het woord die zich God geborgen weet als bij een moeder.

 

Wat is het belangrijkste punt in het katholieke geloof?
Dat is dat wij geloven dat God mens is geworden. God is voor ons zichtbaar geworden. Vooral in de persoon van Jezus Christus. Jezus is voor ons een bril waardoor wij naar God kunnen kijken. Heel belangrijk is ook de Eucharistie. Jezus zei op de laatste avond van zijn leven tijdens de maaltijd tegen zijn vrienden: Neem het brood en drink de wijn want dit is mijn lichaam en bloed. 

Nog iets heel belangrijks: het katholieke geloof is een heel aards geloof, met elementen als water, aarde, lichaam, brood, wijn. Dat zijn allemaal aardse middelen waardoor wij met God in contact kunnen komen. Het is ook een heel feestelijk geloof. In ons samenzijn kun je God ervaren. Als ik naar jou kijk, kan ik ook iets van God zien.

Mensen zeggen wel eens; ik ervaar God meer in de natuur. In de bomen en de bloemen...
Ja, dat kan heel goed ...maar voor ons is God dus nog meer ...

Hoe verhoudt de kerk zich tot de New Age beweging?
“New Age” is een heel gevarieerd en ook onduidelijk geheel. Een verschilpunt met de RK kerk is wellicht de visie op "lijden". In de katholieke eredienst herdenken we eigenlijk elke keer een moord. Maar een moord waarvan de betekenis door Jezus, het slachtoffer, is omgebogen tot een geven van zichzelf. Jezus’ dood is een bron van leven voor ons geworden, een openbaring. God openbaart zich dus ook in de lijdende mens, in de mens die geweld te verduren krijgt en in de dood. We hoeven het lijden derhalve niet uit de weg te gaan. Mijn indruk is dat men binnen de “New Age”-beweging daar minder goed weg mee weet.

Waarom laat God kinderen dood gaan?
Daar hebben we geen antwoord op. Hier past slechts zwijgen. Ik geloof niet dat God dat wil. Maar het gebeurt.

Is het niet zo dat de mensen God hebben uitgevonden?
Alle beelden die wij hebben vàn God en alle woorden die wij hebben óver God zijn ónze woorden. Dat is waar. Maar toch: de ervaring die wij verbinden met het woord “God” is een heel reële en uiterst ingrijpende ervaring. Abraham hoorde iets in het suizen van de wind. Hij werd erin aangesproken, van buiten hemzelf. De wind werd tot woorden die tot Abraham gesproken werden ... Misschien heeft het te maken met wat wij tegenwoordig de "stream of consciousness" zouden noemen; dat gesprek in jou dat nooit ophoudt. Je kunt daarin ervaren dat je in dat gesprek niet alleen bent, maar dat je in gesprek bent met God. En God is groter en méér dan wij zijn, die is geen verlengstuk van onszelf maar een werkelijke Ander.

Wat is het verschil tussen Protestant en Katholiek?
Het RK-geloof is veel materiëler. Wij geloven bijvoorbeeld dat brood en wijn de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus in de Eucharistie betekenen. Het katholieke geloof is daarin ongegeneerd, uitbundig en royaal. Het is een optimistisch, vreugdevol geloof. Ik hoop altijd dat de mensen blijer de kerk uitkomen dan ze erin zijn gegaan.

Hoe zit het met die wonderen? Gebeurt er nog wel eens iets?
Ik geloof dat het geloof een grote kracht kan zijn die zowel fysiek als mentaal heilzaam, genezend kan uitwerken.

Zijn er (nog) strenge katholieke geboden?
De geboden van het geloof zijn richtlijnen die de weg willen wijzen naar geluk voor mensen afzonderlijk en voor de gemeenschap van de mensen als geheel. Uiteraard is het ieders eigen verantwoordelijkheid wat hij of zij met deze geboden kan en wil doen. Als je ze niet als weg tot geluk kunt zien, wordt het uiteraard wel moeilijk ...

Bepaalde dingen lijken weer terug van weggeweest in de kerk. Hoe zit het bijvoorbeeld met de biecht?
Er wordt in onze tijd in algemene zin heel veel gebiecht. Mensen zijn vaak veel opener dan vroeger, vertellen elkaar veel gemakkelijker over wat er in hen omgaat en ook over de fouten die ze gemaakt hebben en vragen om vergeving – tot op de televisie toe. De biecht als sacrament is een ritueel waarbinnen een mens voor God zijn fouten belijdt en vergeving van God ontvangt. Dit wordt gedaan door de priester die optreedt in naam van Jezus Christus. De verlossing die dit sacrament schenkt is heel fundamenteel. En er kunnen omstandigheden in een mensenleven zijn die geen andere weg tot bevrijding van schuld overlaten dán juist dit sacrament; als het met de mensen zelf die je onrecht hebt aangedaan niet meer goed te maken is met name. Inderdaad, in deze tijd is daarvoor een groeiende herwaardering.

Moet de kerk niet meer doen voor de samenleving?
Persoonlijk hou ik niet zo van die “moeterige” atmosfeer. Zorg voor de samenleving en voor allerlei mensen met allerlei noden daarbinnen die is uiteraard goed, maar alleen als het uit vrijheid en liefde gebeurt en niet als een soort "christenplicht". Dan werkt het ook niet. De grootste dienst die de kerk de samenleving kan bewijzen is de kerk zelf overeind te houden en dan zo open en toegankelijk, zo gastvrij mogelijk. Dat geldt ook voor ons hier in de Pijp.

Hoe gaat het in zijn werk als je besluit katholiek te worden?
Er is een (relatief korte) leerperiode. Je hoeft niet veel te weten, maar je moet er wel met je hele hart bij zijn. De opname in de kerkgemeenschap gebeurt in de paasnacht.